Standardbetingelser

0. Definitioner

Betingelser: Nærværende betingelser fastsætter standardbetingelser for MOC A/S konsulentaftaler. En konsulentopgavebeskrivelse for kunden skal sammen med disse betingelser betragtes som en samlet aftale. MOC A/S kaldes i det følgende for MOC. 

Medarbejdere: Ansatte hos MOC eller underleverandør til MOC. 

Opgavebeskrivelse: Fremgår af opgavebeskrivelse for pågældende kunde, der indeholder den nærmere beskrivelse af opgavens indhold. 

Udviklingsarbejde: Arbejde, der udføres med henblik på at udvikle en digital ydelse, som f.eks. et website eller specialprogrammering. 

Underleverandør: En tredjepart, som MOC under sit fulde ansvar lader arbejde for sig, til hel eller delvis opfyldelse af opgaven. 

Fastprisfakturering: Angiver, at den pågældende opgave eller dele heraf faktureres efter fastpris. 

Fakturering efter medgået tid: Angiver, at den pågældende opgave eller dele heraf faktureres efter medgået tid. 
 

1. Honorar m.v.
Kunden honorerer MOC i henhold til den pågældende opgavebeskrivelse for kunden. Heraf fremgår hvilke ydelser, der er indgået som fastprisaftaler og hvilke, der faktureres efter medgået tid.

 
1.1. Timeopgørelse
Forinden indgåelsen af en opgave, udarbejder MOC et estimat over time­forbruget fordelt på forskellige medarbejderkategorier til løsningen af den konkrete opgave. Kunden er i intet tilfælde forpligtet til at aftage alle de timer, som MOC har estimeret er nødvendige til løsningen af den konkrete opgave, medmindre andet fremgår heraf. 

Hver enkelt medarbejder skal omhyggeligt og løbende føre et timeregnskab med detaljeret angivelse af, hvad tiden er blevet anvendt til. 

MOC er forpligtet til, straks når denne må forudse, at der er risiko for, at et af MOC givet estimat vil blive overskredet, at give begrundet meddelelse herom til kunden, der herefter vil vurdere opgavens videre forløb. Kunden er ikke forpligtet til at honorere MOC for det overstegne timeforbrug, med­mindre dette forinden er godkendt skriftligt af kunden.
 

1.2. Udlæg og transportomkostninger
Udlæg samt eventuelle transport og opholdsudgifter afholdes kun af kunden, såfremt denne forinden har godkendt udlægget.
 

1.3. Honorering ved ophør
I tilfælde af, at kunden opsiger nærværende aftale inden opgavens fuld­førelse, som beskrevet under pkt. 13 og dette ikke skyldes forhold hos MOC, er MOC berettiget til honorar for det indtil opsigelsen erlagte arbejde, for så vidt angår opgaver om fakturering efter medgået tid, medmindre andet er aftalt i vedhæftede opgavebeskrivelse. For opgaver indgået på fast pris, har MOC uanset den førtidige opsigelse krav på honorar for hele det aftalte beløb. 

Såfremt aftalen ophæves af kunden som følge af MOC’s misligholdelse af sine forpligtelser svarer kunden kun honorar for den del af arbejdet, som kunden skønner, er anvendeligt for kunden.
 

1.4. Regulering af priser
Priserne er faste i hele aftalens løbetid og genforhandles årligt, medmindre andet aftales herom, jf. opgavebeskrivelse.
 

1.5. Fakturering og betalingsvilkår
Betaling for MOC’s ydelser skal afregnes a conto på basis af månedlig fak­turering bagud. Hver faktura skal referere til det pågældende projekt og være på basis af forbrugte timer, medmindre andet fremgår af opgave­be­skrivelsen. Betaling er forfaldent 14 dage efter fakturadatoen.

Alle priser er ekskl. moms.

 
2. MOC’s ydelser
MOC har initiativpligten vedrørende alle forhold omkring løsning af opgaven. 

MOC skal til enhver tid opfylde de krav til opgaveudførelse, som er aftalt i særskilt opgavebeskrivelse.
 

3. Underretningspligt ved forsinkelse og udskydelse m.v.
Såfremt MOC må forudse, at der er risiko for, at udførelsen af en opgave vil blive forsinket, skal MOC straks skriftligt underrette kunden herom og om baggrunden herfor, samt om den forventede tidsmæssige varighed af fær­diggørelsen af opgaven.

Såfremt kunden er ansvarlig for forsinkelsen, er MOC berettiget til at ud­skyde færdiggørelsen af en opgave med det antal dage forsinkelsen fra kunden’s side har varet. Såfremt MOC vil påberåbe sig dette, skal denne dog give kunden skriftlig meddelelse herom uden ugrundet ophold.

I forbindelse med forsinkelser forårsaget af kunden, og varslet er givet mindre end 5 arbejdsdage i forvejen, er MOC berettiget til at forlange ekstra betaling i det omfang de allokerede resurser ikke kan beskæftiges med andre opgaver inden for projektet eller andet relevant arbejde hos MOC.   

4. Kommunikation
Parterne bestræber sig i videst muligt omfang på at benytte e-mail ved kommunikation, hvis indhold er af en sådan betydning, at parterne senere vil kunne ønske at påberåbe sig indholdet. Såfremt der i sådanne tilfælde alligevel kommunikeres pr. telefon, bestræber parterne sig på i videst muligt omfang umiddelbart herefter at bekræfte kommunikationen pr. e-mail. 

E-mail vil i alle relationer kunne benyttes som retligt forpligtende kommu­nikationsmiddel mellem parterne, idet alle krav om kommunikation ved skriftlig meddelelse i nærværende aftale anses for opfyldt ved anvendelse af e-mail. 

Ved eventuelle senere tvister mellem parterne, vil indholdet af e-mail kunne dokumenteres ved en papirbaseret udskrift heraf, idet det påhviler den part, der gør gældende, at en papirbaseret udskrift af en e-mail ikke er korrekt udvisende i relation til sket kommunikation mellem parterne, at godtgøre dette anbringende.
  

5. Garantiperiode
MOC’s ansvar for fejl og mangler udløber efter 1 måned fra godkendelse af accepttest eller, hvis dette ikke finder sted, fra leveringsdato, jf. opgave­beskrivelsen.

Ved mindre udviklingsopgaver, hvor nye enheder, som efter MOC’s garanti er leveret som erstatning for fejlbehæftede enheder, er dækket af garantien indtil udløbet af den originale garantiperiode, dog således, at disse er dækket i en periode på 3 måneder gældende fra tidspunktet for udskiftningen.
 
MOC har i garantiperioden ansvaret for at udbedre fejl i leverancerne så hurtigt som muligt og uden unødig forsinkelse for kunden. 

 
6. Ansvar
MOC er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for fejl og forsømmel­ser ved opgavens løsning. MOCs erstatningsansvar kan dog ikke overstige kontraktsummens pålydende beløb. MOC er ikke ansvarlig for indirekte skader, følgeskader og avancetab.

MOC hæfter for eventuelle underleverandørers ydelser på ganske samme måde som for egne ydelser.
  

7. Rettigheder
Kunden erhverver alle immaterielle rettigheder til den i opgavebeskrivelsen specificerede leverance, medmindre andet er aftalt eller begrænset af nær­værende aftale. For så vidt angår leverancer fra tredjemand, se dog pkt. 7.1. 

MOC kan dog benytte al knowhow, erfaring, ekspertise og anden viden, der erhverves i forbindelse med udførelsen af konsulentopgaven. Denne ret gælder også for udvikling og implementering af evt. digitale produkter og dets enkelte elementer, herunder kodning, dokumentation og generel funktionalitet i forbindelse med løsninger for andre kunder. 

Kunden bevarer de rettigheder, som kunden ved aftalens indgåelse besad til baggrundsmateriale, herunder standardmateriale og værktøjer m.v. Såfremt MOC ønsker at gengive kundens baggrundsmateriale i forhold til tredjepart, må gengivelsen dog ikke ske uden aftale med kunden.


7.1. Underleverandører’s immaterielle rettigheder
MOC overdrager kun immaterielle rettigheder til kunden i det omfang, at disse rettigheder er overdraget til MOC af underleverandøren, som en inte­greret del af leverancen. kunden vil under alle omstændigheder erhverve en licens (brugsret) til underleverandørers standardsoftware og -værktøjer.

MOC er ikke ansvarlig for tredjemands standardsoftware og intet erstat­ningsretligt krav kan gøres gældende i den anledning.

 
7.2. MOC’s systemværktøjer
Immaterielle rettigheder til systemværktøjer udviklet af MOC og anvendt i forbindelse med udførelsen af opgaver specificeret i opgavebeskrivelsen kan ikke overdrages til kunden, medmindre disse specifikt er bestilt og betalt af kunden.
 
Kunden erhverver dog retten til at bruge disse værktøjer, som en del af en leverance, dvs. kunden erhverver en licens (brugsret) til MOC’s standard­software og -værktøjer. Dette kunne være eksempelvis være (del)kompo­nenter med en given funktionalitet.
 

7.3. Tredjemands immaterielle rettigheder
MOC garanterer, at der er opnået tilstrækkelig tilladelse fra tredjemand, her­under ansatte hos MOC, freelancere og underleverandører, til anvendelse af materiale til den ydelse, der skal leveres, herunder tekst, grafik, fotografier, lyd og lignende samt programkode, i det omfang materialet ifølge opgave­beskrivelsen skal produceres af MOC.

Denne bestemmelse gælder også for materiale, herunder udviklings- og designværktøjer, software og hardware og lignende, der anvendes af MOC, freelancere og underleverandører i forbindelse med opgavens løsning.

Kunden garanterer tilsvarende, at der er opnået tilstrækkelig tilladelse fra tredjemand til anvendelse af materiale til websitet, herunder tekst, grafik, fotografier, lyd og lignende, som ifølge nærværende aftale skal fremskaffes af kunden.

Det er parternes respektive ansvar, at det materiale, tekst og grafik m.v., som de anvender i forbindelse med kundens aktiviteter, ikke krænker tredje­mands rettigheder i øvrigt.
 

7.4. Ret til markedsføring
Hvis der er tale om udviklingsarbejde er MOC endvidere berettiget til i produktets kildekoder at angive sit navn, adresse, telefonnummer, faxnum­mer, Internet adresse og e-mailadresse.

Hvis der under anvendelsen er ændret ved de tekniske eller materielle forudsætninger for materialets tilblivelse og anvendelse, sker anvendelsen uden ansvar for MOC.
 
MOC er berettiget til at anvende det udførte arbejde i sin markedsføring af selve produktet og af MOC’s virksomhed, produkter og tjenesteydelser i enhver erhvervsmæssig henseende, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med kunden. 

MOC kan på et hvilket som helst tidspunkt forlange, at alle eventuelle an­givelser af eller henvisninger til MOC i forbindelse med produktet fjernes.
  

8. Misligholdelse

8.1. Ophævelse

Ved en parts væsentlige misligholdelse af nærværende aftale kan den ophæves af den krænkede part på følgende måde:

Den krænkede part skal straks afsende en skriftlig meddelelse med post eller e-mail til den misligholdende part, hvori misligholdelsen påberåbes og speci­ficeres, og der gives en frist på 10 arbejdsdage fra modtagelsen af meddelel­sen til at udbedre det forhold, der har givet anledning til misligholdelsen, samt hvori det meddeles at aftalen ophæves med øjeblikkelig virkning efter udbedringsfristens udløb og uden yderligere varsel, såfremt denne frist ikke overholdes.


8.2. Forsinkelse

Det betragtes som væsentlig misligholdelse, hvis en af parterne ikke tids­mæssigt overholder deres forpligtelser i relation til den levering og de milepæle, der fremgår af opgavebeskrivelsen, såfremt misligholdelsen ikke skyldes den anden parts forhold.

Der foreligger dog ikke forsinkelse, hvis tidsfristerne udskydes efter aftale mellem parterne i henhold til punkt 3, eller at tidsfristerne udskydes pga. ændringer i opgavebeskrivelsen.
 
8.3. Mangler
Det betragtes som væsentlig misligholdelse, hvor den ydelse MOC skal levere, ikke opfylder de egenskaber, som beskrevet i opgavebeskrivelsen dvs. den beskaffenhed, art eller kvalitet, som parterne har aftalt.
  
9. Overdragelse og opdeling af aftalen
MOC skal være berettiget til i forbindelse med MOC’s omorganisering, omdannelse, selskabsdannelse eller lignende helt eller delvist at overlade sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til den enhed/de enheder, det selskab/de selskaber m.v. hvori de relevante aktiviteter frem­over skal være placeret. 

MOC kan ikke helt eller delvist overdrage sine forpligtelser eller rettigheder i henhold til denne aftale til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra kunden.

MOC’s anvendelse af underleverandør betragtes ikke som overdragelse, idet MOC fortsat bærer det fulde ansvar for opgavens udførelse i henhold til aftalen.
  

10. Force majeure
Parterne er i ingen relationer ansvarlige, hvis overholdelse eller opfyldelse af nærværende aftale ikke er mulig på grund af force majeure. Ved force majeure forstås i overensstemmelse med dansk retspraksis og -teori sådanne forhold som strejke, lockout, oprør, krigshandlinger, sygdomsepidemier, naturkatastrofer og ildebrand, som ligger udenfor parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

Force majeure kan kun gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist i henhold til nærvær­ende aftale udskydes på grund af force majeure, udskydes tilsvarende levering, afhjælpning, betaling eller andet forhold, der knytter sig dertil.

Den part, der ikke er ramt af force majeure forholdet, er berettiget til at annullere kontrakten med øjeblikkelig virkning, såfremt en tidsfrist i hen­hold til nærværende aftale udskydes på grund af force majeure med mere end 30 kontinuerlige arbejdsdage. I tilfælde af en sådan annullation, opgør parterne deres økonomiske mellemværende, som hvis aftalen var blevet ophævet, og der består derefter ingen yderligere krav mellem parterne.

  
11. Tavshedspligt
Såvel kunden som MOC, herunder eventuelle underleverandører, er forplig­tet til at hemmeligholde enhver viden og oplysning, som måtte komme i deres besiddelse, om den anden parts kommercielle og tekniske know-how, kundekreds etc.

Denne hemmeligholdelse påhviler også parterne efter nærværende aftales ophør, uanset årsagen hertil.

MOC må uden kundens forudgående skriftlige samtykke bruge den/de for kunden udførte opgave(r) som reference, og kan i relevant omfang oplyse kunden som kunde.
  

12. Adgangshjemmel
I den udstrækning MOC’s medarbejdere har behov for selvstændig adgang til kundens lokaler, arkiver, edb-systemer m.v. skal det fremgå af opgave­beskrivelsen, hvori det aftales, hvorledes den enkelte medarbejder får ud­leveret nøgler og anden nødvendig adgangshjemmel (fx. bruger-id og password) mod afgivelse af underskrevne erklæringer, som kunden måtte finde relevante, fx. tavshedserklæring. MOC’s medarbejdere skal til enhver tid overholde de procedurer, standarder, sikkerhedskrav m.v., som kunden måtte forlange. Ved en opgaves afslutning skal alt udleveret adgangs­hjem­mel returneres til kunden.
  

13. Opsigelse
Parterne kan til enhver tid helt eller delvist opsige nærværende aftale med 1 måneds varsel, medmindre andet fremgår af opgavebeskrivelsen, der gælder for kunden. 

I tilfælde af aftalens opsigelse, opgøres MOC’s honorar som anført under punkt 1.3. 

Ophører en opgave, før denne er afsluttet, og ønsker kunden fortsat at gøre brug af det af MOC udarbejdede materiale, er MOC ikke ansvarlig for mate­rialets fortsatte brug, med mindre MOC var i ond tro med hensyn til even­tuelle fejl og mangler i det udarbejdede materiale før opgavens ophør. Kun­den kan til enhver tid kræve det til dato udarbejdede materiale udleveret, når en opgave ophører, før den er afsluttet. 

Medfører en kundes førtidige opsigelse, at MOC står med et ikke færdig­gjort arbejde, skal MOC kompenseres for ethvert tab denne måtte have i forbindelse med en tvungen opsigelse af aftaler i forhold til underleveran­dører.
 

14. Tvistigheder, lovvalg og værneting
Tvister skal afgøres efter dansk ret. 

Enhver tvist mellem parterne som ikke bilægges ved forhandling i anledning af nærværende aftale, samt aftaler indgået i medfør heraf, herunder deres anvendelse, fortolkning, udfyldelse eller misligholdelse afgøres endeligt ved voldgift, der sættes i København. 

Voldgiftsretten iværksættes ved, at den part, som begærer voldgiften nedsat, udpeger sin voldgiftsmand og giver den anden part meddelelse herom. Denne part skal senest otte dage herefter udpege sin voldgiftsmand og give den anden part meddelelse herom. Voldgiftsrettens opmand udpeges af Præsidenten for Sø- og Handelsretten i København blandt denne domstols juridiske dommere eller alternativt blandt Østre Landsrets dommere efter fælles henvendelse fra de to voldgiftsmænd til Præsidenten for Østre Lands­ret. Voldgiftsretten afgør selv, hvorledes sagens behandling skal findes sted. Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for parterne. Voldgiften skal foretages i øvrigt i overensstemmelse med lov. nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.